Μήνυμα του οικουμενικού πατριάρχη Βαρθολομαίου για τα Χριστούγεννα

Μήνυμα του οικουμενικού πατριάρχη Βαρθολομαίου για τα Χριστούγεννα

Θερμές ευχές για τα Χριστούγεννα στέλνει στους χριστιανούς σε όλη τη γη ο οικουμενικός πατριάρχης Βαρθολομαίος.
+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀδελφοί συλλειτουργοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα,
«Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ σήμερον ἡνώθησαν, τεχθέντος τοῦ Χριστοῦ.
Σήμερον Θεός ἐπί γῆς παραγέγονε, καί ἄνθρωπος εἰς οὐρανούς ἀναβέβηκε»!
(Ἰδιόμελον Λιτῆς Χριστουγέννων).
Ἡ ἀπόστασις καί πόλωσις ἀνάμεσα εἰς τόν Θεόν καί τόν ἄνθρωπον, τήν ὁποίαν εἶχεν ἐπιφέρει ἡ ἁμαρτία τοῦ ἀνθρώπου, κατηργήθη μέ τήν πρόσληψιν ἀκεραίας τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἀπό τόν Μονογενῆ Υἱόν καί Προαιώνιον Λόγον τοῦ Θεοῦ. Ἡ κατά τήν «εὐδοκίαν» τοῦ Θεοῦ, κατά τό πρῶτον δηλαδή καί ὁλόθυμον θέλημά Του, Σάρκωσις τοῦ Υἱοῦ Του, καταργεῖ κάθε ἀπόστασιν, ἑνώνει τόν οὐρανόν μέ τήν γῆν καί συνάπτει τό δημιούργημα μέ τόν Δημιουργόν!
«Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τό προοίμιον καί τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις», ἔψαλεν ἡ Ἐκκλησία κατά τήν ἑορτήν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία, διά τῆς ἀφιερώσεως τῆς μακαρίας Μαρίας εἰς τόν Ναόν καί τῆς ἐκεῖ προετοιμασίας της διά νά γίνῃ χωρίον τοῦ Ἀχωρήτου Θεοῦ, ἤνοιγε τόν δρόμον τῆς Ἐνσάρκου Οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ καί προεκήρυττε τήν σωτηρίαν μας.
«Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό κεφάλαιον καί τοῦ ἀπ’ αἰῶνος μυστηρίου ἡ φανέρωσις˙ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται», ἔψαλε πάλιν ἡ Ἐκκλησία κατά τήν ἑορτήν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, τότε πού συνετελέσθη ἐκ Πνεύματος Ἁγίου ἡ ἄσπορος σύλληψις τοῦ Ἀσυλλήπτου εἰς τήν ἁγίαν κοιλίαν τῆς Θεοτόκου καί ἤρχισε νά «συνυφαίνεται», ἡ θεία μέ τή ἀνθρωπίνην φύσιν, καί ὁ Θεός ἄνθρωπος γέγονεν, «ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν», κατά τή ἔκφρασιν τοῦ Μ. Ἀθανασίου. Ἡ «εὐδοκία», λοιπόν, ἡ ὁποία ἐχαιρετίσθη κατά τά Εἰσόδια, καί ἡ σωτηρία, ἡ ὁποία «ἐκεφαλαιώθη» καί ἐφανερώθη κατά τόν Εὐαγγελισμόν, σήμερον, κατά τήν μεγάλην καί ἁγίαν ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων, καθίσταται ἁπτή πραγματικότης! Σήμερον «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» [1]καί οἱ Ἄγγελοι ἐπανηγύρισαν τό γεγονός ψάλλοντες: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θε ῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία»! [2]
Μέ τήν Σάρκωσιν, τήν Ἐνανθρώπησιν τοῦ Λόγου, ἤδη ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἔχει δυνάμει συντελεσθῆ. Διότι, ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ πιστεύσουν εἰς τόν Ἰησοῦν, ζήσουν ζωήν σύμφωνον μέ τήν πίστιν αὐτήν, σύμφωνον μέ τάς ἐντολάς καί τήν ὅλην διδασκαλίαν τοῦ Ἰησοῦ, ὑψώνονται μέ τήν τοιαύτην θεάρεστον βιοτήν καί καθίστανται φίλοι καί κοινωνοί τοῦ Θεοῦ! Γίνονται «θείας κοινωνοί φύσεως», [3] θεοί κατά χάριν! Τοῦτο συντελεῖται ἀποκλειστικῶς μέσα εἰς τήν Ἐκκλησίαν, ὅπου ὁ ἄνθρωπος ἀναγεννᾶται ἐν Χριστῷ καί υἱοθετεῖται ὑπό τοῦ Πατρός διά τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος, καί, ἐν συνεχείᾳ διά τῶν ἁγίων Μυστηρίων καί τῆς καλλιεργείας τῆς ἀρετῆς, πληροῦται θείας χάριτος καί Πνεύματος Ἁγίου καί αὐξάνει «εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ», [4] μέχρις ὅτου φθάσει νά λέγῃ μετά τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός». [5] Τούς οὕτω τελειομένους ὁ Χριστός δέν τούς θεωρεῖ ἁπλῶς φίλους Του ἤ ἀδελφούς Του, ἀλλά τούς ἀναγνωρίζει ὡς μέλη τοῦ Σώματός Του. Διά τοῦτο καί ἔλεγεν ἀπό τοῦ ὕψους τοῦ Σταυροῦ πρός τήν Παναγίαν Μητέρα Του περί τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου: «Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου» καί εἰς τόν Ἰωάννην «ἰδού ἡ Μήτηρ σου». [6] Τά Χριστούγεννα, λοιπόν, ἀνοίγουν διάπλατα τήν θύραν τῆς κατά χάριν χριστοποιήσεως καί θεοποιήσεως τοῦ ἀνθρώπου, καί ἕνεκα τούτου ἀκριβῶς «ἄγει ἑορτήν, ἐν χαρᾷ πᾶσα ἡ κτίσις, καί οἱ οὐρανοί σύν ἡμῖν ἀγαλλιῶνται» κατά τήν εὔσημον καί σωτήριον αὐτήν ἡμέραν! [7]
Μέ αὐτά τά χαρμόσυνα καί ἐλπιδοφόρα δεδομένα εἰς χεῖρας, ἀπευθύνομεν, ἀπό τῆς ἐν Φαναρίῳ καθηγιασμένης καθέδρας τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, θερμά ἑόρτια συγχαρητήρια καί ἐγκαρδίους Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τῇ «μητροπόλει τῶν ἑορτῶν» πρός ἅπαντα τά ἀνά τόν κόσμον προσφιλῆ καί ἐπιπόθητα τέκνα τῆς ἁγιωτάτης Μητρός Ἐκκλησίας, κληρικούς παντός βαθμοῦ, μονάζοντας καί λαϊκούς, ἄρχοντας καί ἀρχομένους, μικρούς καί μεγάλους, μάλιστα δέ πρός τούς ἐμπεριστάτους, τούς ἐν θλίψει, ἀνάγκῃ καί δοκιμασίᾳ εὑρισκομένους. Εἴθε, ὁ ἐν σπηλαίῳ γεννηθείς καί ἐν φάτνῃ ἀνακλιθείς προαιώνιος Υἱός τοῦ Θεοῦ καί χάριν ἡμῶν Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου, να καταστήσῃ πάντας ἡμᾶς ἀξίους τῆς κενωτικῆς ἀγάπης καί τῆς ἁγίας καί προσκυνητικῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας Του!
Φανάριον, Χριστούγεννα βθ΄
+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

1 COMMENT

  1. we love you Bartholomew!
    especially because of your work!
    you are a religious spokesperson on environmental issues and the “green” spiritual leader in the world

Leave a Reply